jueves, 8 de enero de 2015

A MATERIA, COMO É?: MODELO CINÉTICO DE PARTÍCULAS

FENÓMENOS EXPLICABLES POLO MODELO CINÉTICO DE PARTÍCULAS

Difusión dos gases (Vídeo de Youtube):

Difusión en líquidos (Vídeo de Youtube):

A materia, estados de agregación, cambios de estado (curva de quentamento dunha substancia pura), disolucións, etc; con animacións flash :
http://fisicayquimicaenflash.es/eso/3eso/materia/materia00.html

Natureza corpuscular da materia

Propiedades dos gases e teoría cinético-molecular (do blog de Ciencias de Francisco Martín) 
(Interesantes os videos sobre as leis dos gases)


LIGAZÓN A UNIDADES SOBRE AS LEIS DOS GASES:

ESTUDO DOS GASES

LEI DE BOYLE
  1. Co simulador que aparece na ligazón enche a táboa de datos de Presión e o Volume correspondente. Cos datos realiza unha gráfica P / V. Podes facelo levando os datos a unha folla de cálculo.
  2. Que tipo de gráfica é? Que relación existe entre as magnitudes P e V?
  3. Multiplica cada valor de P polo correspondente de V. Que atopas?
Outro simulador da lei de Boyle:
http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/boyles_law_graph.html

Video cunha experiencia onde se pon de manifesto a relación entre P e V, cun gas a T=cte:
LIGAZÓN ONDE SE REPRESENTA UNHA SIMULACIÓN DA LEI DE BOYLE: http://www.educaplus.org/gases/ley_boyle.html
LEI DE CHARLES
  1. Co simulador que aparece na ligazón enche a táboa de datos de Volume e Temperatura correspondente. Cos datos realiza unha gráfica V / T. Podes facelo levando os datos a unha folla de cálculo.
  2. Que tipo de gráfica é? Que relación existe entre as magnitudes V e T?
  3. Divide cada valor de V polo correspondente de T. Que atopas?
LEI DE GAY-LUSSAC
LIGAZÓN ONDE SE REPRESENTA UNHA SIMULACIÓN DA LEI DE GAY-LUSSAC:
http://www.educaplus.org/gases/ley_gaylussac.html
  MODELO CINÉTICO DE PARTÍCULAS (Ligazóns)
MODELO CINÉTICO CORPUSCULAR DA MATERIA (IES LEONARDO DA VINCI):
INICIACIÓN INTERACTIVA Á MATERIA (Propiedades, clasificación, átomos, táboa periódica, íóns, moléculas, enlaces) Moi boa: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html MODELO DE PARTÍCULAS (SÓLIDO - LÍQUIDO - GAS) http://personal.telefonica.terra.es/web/matmo/animaedu/modelocinetico/ An Introduction to Chemistry (Animations, The structure of matter: Kinetic Molecular Theory): http://preparatorychemistry.com/Bishop_KMT_frames.htm
LIGAZÓN A UNHA SIMULACIÓN SOBRE P, V E T EN GASES (PHET COLORADO) DA UNIVERSIDADE DE COLORADO: https://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/balloons-and-buoyancy_es.jnlp LIGAZÓN ONDE APARECE UNHA SIMULACIÓN SOBRE O MOVEMENTO BROWNIANO:
http://www.educaplus.org/play-122-Movimiento-browniano.html
Ligazón páxina guía interactiva á resolución de cuestións relacionadas co modelo cinético de partículas
ieselaza.educa.aragon.es/DepartamentoFQ/Presentaciones_3/Q3_Leccion2_1.pps MODELO DE PARTÍCULAS (SÓLIDO - LÍQUIDO - GAS) http://personal.telefonica.terra.es/web/matmo/animaedu/modelocinetico/ LIGAZÓN A SIMULACIÓN DAS RELACIÓNS P/V/T DOS GASES: (En inglés) http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/gasesv6.swf VIDEOS RELACIONADOS COS ESTADOS DA MATERIA E COS CAMBIOS DE ESTADO http://www.youtube.com/playlist?list=PLCF81C5D79330BC7D ESTADOS DE AGREGACIÓN, CAMBIOS DE ESTADO (CURVA DE QUENTAMENTO E LEIS DOS GASES Proxecto Ulloa http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa1/tercero/tema2/oa5/index.swf

ESTUDO DOS MOVEMENTOS (FQ 4º ESO)CONCEPTOS IMPORTANTES SOBRE CINEMÁTICA

Animación sobre movemento relativo e sistemas de referencia:
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/relativeVelocity/relativeVelocity_s.htm


Applet para diferenciar traxectoria e desprazamento:
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Dist-desplaz/despl_applets.htm
MOVEMENTOS RECTILÍNEOS E UNIFORMES (MRU)


Applet sobre movementos rectilíneos e uniformes con gráficas de Tavi Casillas:
http://www.xtec.net/~ocasella/applets/movrect/appletsol2.htm

MOVEMENTOS RECTILÍNEOS UNIFORMEMENTE VARIADOS (MRUV)


Datos recollidos por Galileo do seu experimento de caída dunha bola por un plano inclinado:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlT_3XgJiC_QdFU1VWVlWHR6T19adXlxWXNTdFVLOVE

Applet sobre a caída libre de Tavi Casillas:
http://www.xtec.net/~ocasella/applets/caiguda/appletsol2.htm
Simulación e representación gráfica dun movemento (MRUV):
http://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/fq4eso/mrua_01.swf

Cálculo do espazo percorrido nun MRUV (aproximación xeométrica):
http://fisicayquimicaenflash.es/swf/eso/cinematica/mua.swf

Gráfica simulación posición fronte a tempo en MRU e MRUV:
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/14065/Estudio%20del%20movimiento%20rectilineo%20uniformemente%20acelerado%20y%20desacelerado.swf?sequence=1UNIDADES DIDÁCTICAS

Ligazón a Unidade didáctica sobre movementos rectilíneos (Uniformes e Uniformemente Variados) da web CIDEAD:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena1/4q1_index.htm


Unidade didáctica sobre cinemática de Educaplus:
http://www.educaplus.org/movi/index.html

Unha páxina con animacións sobre gráficas de movementos rectilíneos, do IES Juan A. de Suanzes, de Asturias:
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Cinematica/menu.htm


Ligazón a páxina con actividades sobre cinemática e problemas movementos uniformes:
http://www.fisicanet.com.ar/fisica/cinematica/tp01_mru.php

Ligazón a páxina con actividades sobre cinemática e problemas movementos uniformemente variados:
http://www.fisicanet.com.ar/fisica/cinematica/tp03_muv.php


Problemas sobre MRUA:
http://es.slideshare.net/el_juan061/30871194-problemasmovimientouniformementeacelerado?related=2 

Problemas e cuestións de cinemática:
http://es.slideshare.net/leonelalviasantana/cinematica-15735245?related=2APLICACIÓNS Á VIDA REAL DA CINEMÁTICA

Animación sobre o tempo de reacción e comprobar velocidades máximas e distancias de seguridade:
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/Reaction/reactionTime_s.htm

Animación sobre a distancia de seguridade: accidente de coche e tempo de reacción:
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/carDistance/carAccident_s.htmSIMULACIÓNS E CURIOSIDADES CINEMATICAS

Ligazón a páxina con animación sobre o funcionamento dos sistema GPS:

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2006/01/23/148669.php

As coordenadas xeográficas (Latitude, lonxitude e altitude)

http://www.fourmilab.ch/earthview/vlatlon.html

Portal SIGNA do Instituto Xeográfico Nacional para averiguar coordenadas xeográficas:
http://signa.ign.es/signa/


ALGÚNS VIDEOS NA REDE


VIDEOS DE YOUTUBE SOBRE GALILEO E A CAÍDA LIBRE:
Reprodución do experimento de Galileo co plano inclinado (extraído do blog Alma de herrero): http://www.youtube.com/watch?v=qUG_G2w-WCA&feature=player_embedded